Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης "Κοι.Σ.Π.Ε."

 

Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Ιδρύθηκε την 13/12/2005, βάσει του νόμου 2716/99 για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Ο Κοι.Σ.Π.Ε είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, αφού ταυτόχρονα είναι παραγωγική και εμπορική μονάδα, αλλά και μονάδα ψυχικής υγείας.

Βασικός στόχος του Κοι.Σ.Π.Ε είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατό οικονομική τους αυτάρκεια. Η επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των ατόμων αυτών, πραγματοποιείται με την ένταξη τους στις επιχειρηματικές δράσεις που αναπτύσσει ο Κοι.Σ.Π.Ε.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης είναι μία μορφή κοινωνικής επιχείρησης, με έδρα τον νομό Θεσσαλονίκης, η οποία προσφέρει δυνατότητες για εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Η κεφαλαιακή βάση της επιχείρησης προσδιορίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τον ίδιο το Νόμο.

Πιο συγκεκριμένα, το συνεταιριστικό κεφάλαιο απαρτίζεται από τις συνεταιριστικές μερίδες που έχουν τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. και συμπεριλαμβάνει τις υποχρεωτικές και προαιρετικές μερίδες. Η συνεταιριστική μερίδα είναι ίση και αδιαίρετη για όλα τα μέλη. Η προεραιτική μερίδα είναι ίσης αξίας μες την υποχρεωτική. Κάθε μέλος εγγράφεται με μία (1) υποχρεωτική μερίδα, το ύψος της οποίας ορίζεται στο καταστατικό του συνεταιρισμού.

Δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013


Οργάνωση του Κοι.Σ.Π.Ε.


Τμήματα που απαρτίζουν τον Κοι.Σ.Π.Ε.

 • Τα Μέλη του συνεταιρισμού
 • Η Γενική Συνέλευση
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Το Εποπτικό Συμβούλιο
 • Το Λογιστήριο του Κοι.Σ.Π.Ε.
 • Η Επιστημονική / Υποστηρικτική Ομάδα του Κοι.Σ.Π.Ε.
 • Τα Εργαστήρια-Δομές του Κοι.Σ.Π.Ε.


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ


Τα μέλη του Συνεταιρισμού

Προέρχονται από τρεις κατηγορίες.

 • Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους λήπτες ψυχικής υγείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 35% του συνόλου των μελών.

 • Η δεύτερη κατηγορία είναι οι Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας που αντιπροσωπεύουν το 45%.

 • Η τρίτη κατηγορία είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% του συνόλου των μελών.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης

Ανώτατο όργανο του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο (επταμελές) και το Εποπτικό (τριμελές) Συμβούλιο, εκλεγμένα και αιρετά για τρία χρόνια, ακόμα εκλέγει τους αντιπροσώπους για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κοι.Σ.Π.Ε (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.).

Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο Δ.Σ. της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.


Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος     :ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
 • Γραμματέας :ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
 • Ταμίας        :ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
 • Μέλος Δ.Σ.  :ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
 • Μέλος Δ.Σ.  :ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • Μέλος Δ.Σ.  :ΤΟΒΗ ΤΑΣΟΥΛΑ
 • Μέλος Δ.Σ.  :ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Το Εποπτικό Συμβούλιο

 • Μέλος Ε.Σ.: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Μέλος Ε.Σ.: ΜΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
 • Μέλος Ε.Σ.: ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ

Η Διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. αποφάσισε σχεδίασε και εγκατέστησε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των έργων / δράσεων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ώστε να αντλήσει το μέγιστο δυνατό όφελος. (Αγρόκτημα Εμπορία και Διακίνηση Φρούτων-Λαχανικών ΕΝ ISO 9001:2008, Εστιατόριο ΕΝ ISO 22000:2005, Συνεργείο Καθαρισμού ΕΝ ISO 9001:2008).


Το Λογιστήριο του Κοι.Σ.Π.Ε.Δυτ. Θεσ/νίκης

Το λογιστήριο ασχολείται:


 • Με τη λογιστική τάξη των βιβλίων
 • Με την αρχειοθέτηση
 • Με την κοστολόγηση
 • Με τις μισθοδοσίες
 • Με τις εξωτερικές εργασίες (εφορίες, τράπεζες, ΙΚΑ)
 • Με τη γραμματειακή υποστήριξη
 • Με την εξυπηρέτηση πελατών

Η Επιστημονική / Υποστηρικτική Ομάδα του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης

 • Η Επιστημονική / Υποστηρικτική Ομάδα στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτή και Κοινωνιολόγο. Είναι υπεύθυνη για την υποδοχή και αξιολόγηση των νέων παραπομπών, την καταγραφή κενών θέσεων εργασίας και την τοποθέτηση στην κατάλληλη θέση εργασίας του ενδιαφερόμενου – πρώην ασθενή, σε συνεργασία πάντα με τους Υπεύθυνους των Μονάδων και την Διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε.

 • Είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και παρακολούθηση των εργαζόμενων – πρώην ασθενών στην αρχική φάση προσαρμογής, στην εκμάθηση δεξιοτήτων αλλά και σε όλη τη διάρκεια παραμονής του ατόμου στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Ο έλεγχος και η υποστήριξη των εργαζόμενων (πρώην ασθενών), αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Συνεταιρισμού.

 • Πραγματοποιούνται μηνιαίες ή ανά 15ήμερο ομαδικές συναντήσεις μεταξύ εργαζόμενων (πρώην ασθενών) και Υπεύθυνων των δομών, για τη διαχείριση εργασιακών σχέσεων και την επίλυση πιθανών συγκρούσεων.

 • Παρέχεται συμβουλευτική και ατομική υποστήριξη των εργαζόμενων (πρώην ασθενών). Αξιολόγηση της εξελικτικής πορείας του εργαζόμενου – πρώην ασθενή, διαμόρφωση αξιολογητών εντύπων και σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων.

 • Υπάρχει διασυνδετική σχέση με τα Ψυχιατρικά Τμήματα Παραπομπής (πρόσωπα αναφοράς, θεράποντες γιατρούς κ.α.) για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του εργαζόμενου – πρώην ασθενή.


Οι Δομές του Κοι.Σ.Π.Ε.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, απασχολεί 90 εργαζόμενους – πρώην ασθενείς, σε εξοπλισμένα εργαστήρια, τους χώρους των οποίων έχει παραχωρήσει κατά χρήση το Ψ.Ν.Θ. και αμείβονται ανάλογα με την σύμβαση έργου που έχουν υπογράψει με τον Κοι.Σ.Π.Ε. Συγκεκριμένα στον Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού τομέα Περιεφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:

 • Αγρόκτημα
 • Οινοποιείο
 • Κηροποιείο
 • Κυλικείο Ψ.Ν.Θ.
 • Κυλικείο Γ.Ν. Παπανικολάου
 • Αγιογραφία Καλλιτεχνικό Εργαστήριο
 • Ξυλουργείο
 • Ραφείο
 • Ταβέρνα
 • Catering
 • Συνεργείο Καθαρισμού
 • Συνεργείο Ελαιοχρωματισμού

Δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013