Οικονομικά Στοιχεία
2015

 

Ισολογισμός 2015 Πολύ μικρών Οντοτήτων Βάση του άρθρου 1 παρ.2γ του Ν.4308/2014

Κατάσταση Αποτελεμάτων για πολύ μικρές οντότητες 2015 Βάση του άρθρου 1 παρ.2γ του Ν.4308/2014

Απολογισμός 2015 - Προϋπολογισμός 2016Προσάρτημα