Δημοσιεύσεις - Προκηρύξεις
Οικονομικά Στοιχεία
2017

 

Σ' αυτόν τον τομέα δημοσιεύονται Προκηρύξεις
και διάφορες αποφάσεις το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Έχοντας σαν οδηγό την ικανοποίηση των αναγκών και εξυπηρέτηση των αποδεκτών των υπηρεσιών του, Ο Κοι.Σ.Π.Ε. στοχέυει:

 

Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Στον εκχυγχρονισμό του τρόπου Διοίκησης του Κοι.Σ.Π.Ε.

Στην Συνεχή Βελτίωση και ανάπτυξη του Κοι.Σ.Π.Ε.

Στον Ορθολογικό και αποτελεσματικό προγραμματισμό, σχεδίαση, ωρίμανση και υλοποίηση των έργων, που διαχειρίζεται.

Για την επιτυχία του σκοπού αυτού, η Διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των έργων/δράσεων που αναλαμβάνει να υλοποιήση ώστε να αντλήσει το μέγιστο δυνατό όφελος.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ


Λογο μη προσέλευσης ενδιαφερομένων για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ που είχε αναρτήσει Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στις 23 / 01 / 2017 επαναπροκυρήσει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ με τις εξής προδιαγραφές :

 

Φορτηγό αυτοκίνητο κλειστού τύπου Van Euro 6, πετρελαιοκίνητο με τις εξής κατ’ ελάχιστον προδιαγραφές: κυβισμός από 1800cc - 2000cc και άνω, μικτό φορτίο έως 3,5 τόνους, όγκος χώρου φόρτωσης 16 κυβικά μέτρα, ισχύς κινητήρα από 110 hp έως 140 hp, συρόμενη πλευρική πόρτα, και μεγάλες πίσω θύρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές, στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης, ιδιοχείρως, στη διεύθυνση του φορέα Λαγκαδά 196, 56430, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, καθημερινά από 06 / 11 / 2017 έως και 17 / 11 / 2017, από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 2310.588.784, e-mail: koispethess@gmail.com, στις οποίες απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται:
• Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου,
• Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους ( καθαρή αξία , ΦΠΑ, έξοδα πινακίδων),
• Το χρονοδιάγραμμα και οι όροι παράδοσης του αυτοκινήτου,
• Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες service και τεχνικής υποστήριξης, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή/ έκπτωση ανταλλακτικών, κα).
• Παράδοση κατά το δυνατό εντός 31-12-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο επέκτασης και περαιτέρω ανάπτυξης της υπάρχουσας δράσης έργου « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» σε «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΡΟΥ » που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, αναρτα τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις προσωπικού.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις 09 Φεβρουάριος 2017
 

ΠΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 

Δημοσιεύτηκε στις 26 Ιανουαρίου 2017 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο επέκτασης και περαιτέρω ανάπτυξης της υπάρχουσας δράσης έργου « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» σε «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΡΟΥ » που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην αγορά εξοπλισμού για την ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 23 / 01 / 2017 έως και 06 / 02 / 2017. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 2310.588.784, e-mail: koispethess@gmail.com.

 

>Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται: • Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών (όπου απαιτείται). • Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ). • Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή / επάρκεια ανταλλακτικών (όπου απαιτείται). • Βεβαίωση καινούργιου (μη μεταχειρισμένου) προϊόντος (όπου απαιτείται)

 

>Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις 23 Ιανουαρίου 2017


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο επέκτασης και περαιτέρω ανάπτυξης της υπάρχουσας δράσης έργου « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» σε «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΡΟΥ » που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού

> Το προσωπικό αφορά τις κάτοθι ειδίκοτητες :

• Υπεύθυνος Καθαριότητας. Γενικών Καθηκόντων.
• Υποστηρικτής.
• Οδηγός

 

>Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον ΚοιΣΠΕ για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων.

 

Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 2310.588.784 , e-mail: koispethess@gmail.com. Καθημερινά από τις 10:00 πμ έως 13:00 μμ Τα κριτήρια επιλογής θα αναρτηθούν στο site του Κοι.Σ.Π.Ε.www.koispe-thess.gr Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, στη διεύθυνση του φορέα Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, 56430, Θεσσαλονίκη. .

 

>Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων από 31 / 01 / 2017 έως και 06 / 02 / 2017. Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις 23 Ιανουαρίου 2017


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο επέκτασης και περαιτέρω ανάπτυξης της υπάρχουσας δράσης έργου « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» σε «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ » που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην αγορά ενός φορτηγού αυτοκινήτου επαγγελματικής χρήσης, καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Φορτηγό αυτοκίνητο κλειστού τύπου καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο , πετρελαιοκίνητο με τις εξής κατ’ ελάχιστον προδιαγραφές: κυβισμός από 1800cc - 2000cc και άνω, ωφέλιμο φορτίο έως 7,5 τόνους, όγκος χώρου φόρτωσης 3 κυβικά μέτρα, ισχύς κινητήρα από 112hp και άνω, με υψηλή οροφή, συρόμενη πλευρική πόρτα, και μεγάλες πίσω θύρες. • Φορτηγό pickup/ Αγροτικό, καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο , πετρελαιοκίνητο με τις εξής κατ’ ελάχιστον προδιαγραφές: κυβισμός 2500cc, ωφέλιμο φορτίο έως 7,5 τόνους, 4χ4, ισχύς κινητήρα από 112hp και άνω ,turbo,4-άθυρη καμπίνα, 2.5L.

 

> Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές, από 23/ 01/2017 έως 06/02/2017 στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης, ιδιοχείρως, στη διεύθυνση του φορέα Λαγκαδά 196, 56430, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, καθημερινά από 23 / 01 / 2017 έως και 06 / 02 / 2017, από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 2310.588.784, e-mail: koispethess@gmail.com, στις οποίες απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται:

 

>• Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου, • Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους ( καθαρή αξία , ΦΠΑ, έξοδα πινακίδων), • Το χρονοδιάγραμμα και οι όροι παράδοσης του αυτοκινήτου, • Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες service και τεχνικής υποστήριξης, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή/ έκπτωση ανταλλακτικών, κα).

>Η δημοσίευση της παρούσας δε δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και συμφερότερη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις 23 Ιανουαρίου 2017