Οικονομικά Στοιχεία
2016

 

Ισολογισμός 2016 Πολύ μικρών Οντοτήτων Βάση του άρθρου 1 παρ.2γ του Ν.4308/2014

Κατάσταση Αποτελεμάτων για πολύ μικρές οντότητες 2016 Βάση του άρθρου 1 παρ.2γ του Ν.4308/2014

Απολογισμός 2016 - Προϋπολογισμός 2017Προσάρτημα